VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V OBORU

AUDIOLOGIE a Foniatrie 

1.    Cíl specializačního vzdělávání

Cílem vzdělávacího programu v oboru audiologie a foniatrie je příprava odborníka v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace, který zná fyziologii a patofyziologii, klinickou problematiku, etiologii, patogenezi, diferenciální diagnostiku, terapii, rehabilitaci a prevenci poruch řeči, hlasu a vad sluchu a funkcí, které tvoří fyziologický základ dorozumívacího procesu, a specialistu v problematice péče o poruchy polykání. V diagnostice uplatňuje vyšetřovací metody otolaryngologie, které rozvíjí o vlastní foniatrické vyšetřovací metody a metody přijaté z jiných hraničních oborů, adaptované na potřeby foniatrie – např. z oborů lékařských - neurologie, psychiatrie aj., z nelékařských oborů – lingvistiky, fonetiky, speciální pedagogiky, logopedie, výuky zpěvního hlasu a jevištní řeči, z klinické psychologie, z technických oborů pak především z akustiky, počítačové techniky, biofyziky atd. Má hluboké teoretické a praktické znalosti v oblasti sluchové a hlasové protetiky. Ovládá problematiku hlasových profesionálů a hudebníků hrajících na dechové nástroje. Zná teorii, indikace, předepisování a praktickou aplikaci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a přístrojů, a tuto protetiku provádí.

Svou náplní patří audiologie a foniatrie mezi obory rehabilitačního charakteru, péče o foniatrické pacienty je z velké části pravidelná a dlouhodobá.

2.        Minimální požadavky na specializační vzdělávání

       Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru audiologie a foniatrie je absolvování vzdělávacího programu v oboru otorinolaryngologie a dalších minimálně 24 měsíců praxe v oboru audiologie a foniatrie. Celková délka specializačního vzdělávání v oboru audiologie a foniatrie je 8 let.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a) zákoníku práce.

a)       absolvování vzdělávacího programu v oboru        otorinolaryngologie – minimálně 72 měsíců

b)    povinná praxe v oboru audiologie a foniatrie – minimálně 24 měsíců

21 měsíců na pracovišti se spektrem výkonů odpovídajících vzdělávacímu programu pod vedením pověřeného foniatra, z toho:

6 měsíců na akreditovaném foniatrickém pracovišti

c)    povinná doplňková praxe

4 týdny neurologie včetně dětské neurologie na akreditovaném pracovišti

2 týdny psychiatrie včetně dětské psychiatrie na akreditovaném pracovišti

4 týdny na pracovišti klinické logopedie

d)       doporučená doplňková praxe

2 týdny plastická chirurgie

2 týdny stomatologická protetika

e)    účast na vzdělávacích aktivitách

- povinná specializační stáž IPVZ - 4 týdny

- povinná předatestační stáž IPVZ a kurz - 2 týdny

- doporučeny jsou další kurzy, stáže a odborné semináře pořádané IPVZ, ČLS JEP, ČLK aj.

- povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny a seminář Základy zdravotnické legislativy - 1 den, pokud nebyly absolvovány v rámci předchozího vzdělávacího programu.

 

3.    Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností

Teoretické znalosti v oboru:

a)      Hlas

anatomie, fyziologie hlasového a dýchacího ústrojí, násadní trubice, centrálního a periferního nervstva. činnost zpětnovazebních mechanismů uplatňujících se při fonaci, fyziologie a patologie tvorby hlasu, fyziologie mluvního a zpěvního hlasu, vyšetřovací techniky hlasové funkce – laryngoskopie, laryngostroboskopie, videokymografie, elektroglotografie, pneumografie, zvukový záznam, hlasové pole, akustická analýza hlasu, elektromyografie fonačního, artikulačního a dýchacího svalstva, funkční poruchy hlasu - poruchy z přemáhání, hyperkinetická dysfonie, psychogenní dysfonie a afonie, mutace a její poruchy, organické poruchy hlasu - u vrozených vývojových vad hlasového ústrojí, při zánětech, po úrazech hlasového ústrojí, při poruchách inervace, při benigních a maligních tumorech, endokrinní poruchy hlasu, spasmodycká dysfonie, prevence, diagnostika, terapie, rehabilitace poruch hlasu u hlasových profesionálů: zařazení a rozdělení hlasových profesí,  preventivní vyšetření hlasových profesionálů, organické i funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů, posuzování hlasové zátěže, posudková činnost u hlasových profesionálů, metody edukace a reedukace hlasu, rehabilitace laryngektomovaných, hlasová protetika, zásady hlasové hygieny, psychoterapeutické přístupy u hlasových poruch, fonochirurgická léčba, posuzování hlasu, fyzikální terapie a lázeňská léčba u poruch hlasu.

 

b) Řeč

anatomie, fyziologie řečového ústrojí, zpětnovazebních mechanismů a funkcí CNS, základy české fonetiky, fonologie a srovnávací lingvistiky; akustika řeči, vývoj dětské řeči; koordinace řečových funkcí CNS, fyziologie a patologie řeči, poruchy výslovnosti, vývojové poruchy řeči – perceptivní i expresivní poruchy, vztah centrální poruchy sluchu a řeči, poruchy řeči u neurologických onemocnění, poruchy řeči u psychiatrických onemocnění, řeč u poškození CNS: periferní a centrální dysartrie, řeč u poškození CNS: afasiologie, poruchy plynulosti řeči, řeč u vrozených vývojových vad obličeje, stavů po úrazech a operacích, rhinofonie a poruchy patrohltanového závěru, specifické poruchy učení, poruchy řeči u pacientů s kombinací vad, poruch řeč při poruchách chování (autismus, mutismus), základy rétoriky; jevištní řeč, edukace a rehabilitace poruch řeči, farmakoterapie, psychoterapie, týmová péče – zastoupení a postavení jednotlivých odborností v týmu, vedení týmové péče, školní zařazování dětí s poruchou řeči, posuzování poruch řeči.

 

c) Sluch

anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s důrazem na centrální složku, sluch v řečové komunikaci; percepce řeči; zpracování akustického signálu, akustika: zvuk a jeho šíření, teorie maskování, základy architektonické akustiky, elektroakustika: principy zesílení a úpravy analogového nízkofrekvenčního signálu, digitální zpracování signálu, aplikace pro sluchovou protetiku, sluchové vady; diagnostika, terapie, protetika a rehabilitace; dispenzarizace, zařazování do školského systému, centrální a periferní poruchy sluchu, klinická audiologie v celém rozsahu, klinická pedaudiologie v celém rozsahu, sluchová protetika - přístroje, pomůcky, indikace, výběr, nastavení, seřizování, zaškolení v používání a údržbě s důrazem na praxi u sluchadel,  funkčně technické přezkoušení pomůcek, kochleární implantace u dětí a dospělých, teorie, indikace, týmová rehabilitace nemocných s CI, vestibulologie, problematika odezírání a znakové řeči, technické pomůcky pro nemocné s vadami sluchu, posuzování sluchových vad. Posudková činnost v problematice mezilidské komunikace u poruch hlasu, řeči a vad sluchu.

d) Polykání

anatomie, fyziologie a biomechanika polykacího aktu, příčiny, symptomatika a diagnostika dysfagie, poruchy polykání v dětském věku, dysfagie u onkologických onemocnění, dysfagie u neurologických onemocnění, základy konzervativní a chirurgické léčby, kompenzační léčebné strategie u dysfagie, dietetika u dysfagie

Teoretické znalosti z ostatních oborů:

·          plastická chirurgie - zásady chirurgie rozštěpových vad

·          neurologie - zejména poruchy vývoje a onemocnění CNS, extrapyramidové a mozečkové poruchy aj.

neurologická problematika fatických, gnostických a artrických funkcí

·          poruchy řečové komunikace v důsledku traumat a chirurgie CNS

·          endokrinologie - onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a farmakoterapie ovlivňující hlas, řeč a psychické funkce

·          genetika - kapitoly týkající se patologie řečové komunikace, dědičnost sluchových vad

·          psychologie - problematika řečové komunikace a jejích poruch, základy diagnostiky a terapie individuální a rodinné

·          lingvistika, fonetika, fonologie - základy

·          akustika - fyziologická, akustická analýza, architektonická - základy

·          psychiatrie - poruchy řečové komunikace u psychiatricky nemocných

·          klinická logopedie

·          pedagogika – základy

·          organizace péče o nemocné s poruchami a vadami mezilidské komunikace v zemích EU

·          koordinace péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu v odboru zdravotním, sociálním a školském

 

Praktické znalosti a dovednosti:

a) v oblasti hlasu:

laryngoskopie, zvětšovací přímá a nepřímá laryngoskopie, laryngostroboskopie, videolaryngostroboskopie a videokymografické vyšetření včetně elektroglottografie a jejich hodnocení

pneumografické vyšetření a jeho hodnocení, hodnocení spirometrického vyšetření      

vyšetření hlasového pole a jeho hodnocení

hodnocení elektromyografického vyšetření

epifaryngoskopie, především s ohledem na hodnocení rezonančních vlastností násadní trubice a patrohltanového závěru, hodnocení nasometrie

subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu

hodnocení objektivních parametrů akustické analýzy hlasu

vyšetření hlasového ústrojí u adeptů hlasových profesí a hlasových profesionálů

hlasové zátěžové testy

reedukace hlasu a edukace náhradních hlasových mechanismů u poruch inervace hrtanu, u nemocných po parciálních a totálních operacích hrtanu

reedukace hlasu u funkčních poruch hlasu včetně znalostí psychoterapeutických postupů, relaxační metody a autogenní trénink

indikace k fonochirurgickému výkonu a foniatrická před- a pooperační péče

b) v oblasti řeči:

vyšetření řeči: hodnocení úrovně fonologické, gramatické, syntaktické a sémantické včetně vyšetření artikulace, zvukového záznamu a jeho fonetického přepisu

praktická úprava poruchy výslovnosti

provedení a vyhodnocení dětského percepčního testu, indexu vnitřní informace řeči

vyšetření vyjadřovacích schopností, aktivní a pasivní slovní zásoby, posouzení schopnosti rozumění řeči u dětí

vyšetření fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie příslušných testů

vyšetření fonematického sluchu

základní hodnocení celkového vývoje dítěte v oblasti motoriky, intelektu, vizuální percepce, taktilní a kinestetické

vyšetření hrubé a jemné motoriky s důrazem na motoriku mluvidel pomocí příslušných. testů

sonagrafie, vyhodnocení akustické analýzy hlasu a řeči

palatografie

vyhodnocení stupně poruchy plynulosti řeči

sestavení edukačního či rehabilitačního plánu včetně zajištění týmové péče

zajištění školního zařazení dítěte s poruchou řeči

 

c) v oblasti sluchu:

vyšetření sluchu u dětí

provedení a vyhodnocení audiogramu

provedení a vyhodnocení audiologických testů prahových i nadprahových k diferenciální diagnostice kochleární a retrokochleární poruchy sluchu, dichotické testy, impedanční audiometrie, provedení a vyhodnocení slovní audiometrie a slovní audiometrie v hluku

provedení a vyhodnocení otoakustických emisí

provedení a vyhodnocení elektricky evokovaných sluchových odpovědí mozkového kmene a mozkové kůry

hodnocení výsledků elektrokochleografie, SSEP

vestibulární vyšetření základními ORL a neurologickými testy

indikace a kompletní provedení sluchové protetiky sluchadly s instruktáží pacienta a zajištění následné péče (u dětí, dospělých, seniorů),  včetně zhotovení otisku pro výrobu všech typů ušních tvarovek a nitroušních sluchadel. Funkčně technická kontrola sluchadel. Indikace sluchadel BAHA a péče o ně

stanovení efektu sluchadla testy ve volném poli včetně testů hlukových

měření akustického tlaku před bubínkem in-situ

hodnocení schopnosti odezírání

kriteria a indikace pro kochleární či kmenovou implantaci dospělých a dětí, standardní vyšetření před implantací a po implantaci, rehabilitace sluchu po kochleární a kmenové implantaci

zajištění školního zařazení dítěte s vadou sluchu

 

d) poruchy polykání:

provedení všech dostupných metod ORL vyšetření ke zjištění příčiny a lokalizace dysfagie

indikace a vyhodnocení zobrazovacích a neurologických metod ke zjištění etiologie dysfagie

komplexní péče o nemocného s dysfagií včetně rehabilitace dysfagie, indikace k výkonům zajišťujících alimentaci

 

Pozn: Počet výkonů může být upraven s ohledem na dostupnost z rozhodnutí akreditovaného pracoviště se souhlasem odpovědného školitele. Z rozhodnutí téhož orgánu může být do praxe uznána část výkonů prokazatelně provedená v přípravě na specializaci v oboru ORL, případně při výkonu ORL oboru, pokud byla provedena odpovídající metodou a vyhodnocena v souhlase s požadavky oboru audiologie a foniatrie.

Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.

 

Seznam s počtem požadovaných výkonů:   Viz logbook

 

4.        Hodnocení specializačního vzdělávání

a) Průběžné hodnocení školitelem - záznam o absolvované praxi a konkrétních činnostech na pracovišti školitele v šestiměsíčních intervalech

b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

- absolvování povinných školicích akcí

- předložení seznamu výkonů

- vypracování písemné práce

- úspěšně absolvovaný test z oblasti sluchové protetiky

c) Vlastní atestační zkouška

- teoretická část                         - 3 odborné otázky a 1 týkající se tématu písemné práce

- praktická část                        - vyšetření pacienta.

5.        Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost

     Lékař se specializací v  oboru audiologie a foniatrie je oprávněn samostatně provádět všechny výkony patřící do oboru audiologie a foniatrie. Je schopen vést ambulantní i lůžkové oddělení. Je zejména činný v provádění preventivních vyšetření hlasu u hlasových profesionálů a studentů připravujících se na hlasovou profesi a hodnocení hlasových poruch u nemocí z povolání. Je hlavním diagnostikem poruch řeči především u dětí a koordinátorem týmové péče o nemocné s poruchou řeči. Provádí kompletní sluchovou protetiku u sluchových vad dospělých a výhradně foniatr ji zajišťuje u malých dětí.

6.    Seznam doporučené literatury  

1.        Aronson E.A.: Clinical Voice Disorders, Thieme, New York, 1996

2.        Baken R.J., Orlikoff R.F.: Clinical Measurement of Speech and Voice. Second Edition. Singular Thomson Learning USA 2000. ISBN: 1-5659-3869-0

3.        Böhme G.: Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik. Urban & Fischer, München – Jena, 1997, ISBN: 3-437-21018-1

4.        5.  Böhme G.: Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 2: Therapie. Urban & Fischer, München – Jena, 2001, ISBN: 3-437-46960-6

5.        Böhme G., Gross M.: Stroboskopie und andere Verfahren zur Analyse der Stimmlippenschwingungen. Median Verlag von Killisch – Horn GmbH, 2001, ISBN: 3-922766-69-2.

6.        Dlouhá O.: Vývojové poruchy řeči – vztah centrálních poruch řeči a sluchu. Unitisk, Praha 2003.

7.        Hall J., Mueller G.: Audiolgists´desk reference Volume I a II, Singular publishing group, inc. San Diego, London

8.        Hirano M., Bless D.: Videostroboscopic Examination of the Larynx. Singular Publishing Group, Inc. San Diego, California, 1993. ISBN: 1-870332-88-1.

9.        Holmanová, J.: Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Septima, Praha 2002

10.    Isshiki N.: Phonosurgery (Theory and Practice). Springer-Verlag Tokyo, Berlin, Heidelberg, New York, 1989. ISBN: 4-431-70037-4 (U.S.)

11.    Kiml, J.: Afasie a reedukace řeči. SZN, Praha ,1969

12.    Kittel,A.: Myofunkční treapie, Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-619-6

13.    Lašťovka M.: Poruchy plynulosti řeči. Scriptorium, Praha, 1999. ISBN 80-86197-13-1

14.    Lechta, V., a kol.: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti, Osveta, Martin, 2002

15.    Logemann J.A.: Dysphagia: Evaluation and Treatment.   Folia Phoniatrica et Logopaedica, 47-3-95, 1995, str. 140 – 164.

16.    NIPARKO, JK.:  Cochlear implants. Lippincot Williams and Wilkins, Washington, 2000.

17.    Novák A.: Audiologie: Vyšetřovací technika, diagnostika, léčba a rehabilitace. Unitisk, Praha 2003

18.    Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Unitisk, Praha 1994. 

19.    Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie II. Poruchy hlasu u dětí a dospělých – základy anatomie a fyziologie hlasu, diagnostika, léčba, reedukace a rehabilitace poruch hlasu. Unitisk, Praha 2000.

20.    Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie III. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Unitisk, Praha 1997.

21.    Novák A.: Korekce sluchových vad sluchadly. Unitisk, Praha 1995.

22.    Novák A.: Stolní manuál audiologie. Návod k vyšetření a rehabilitaci sluchu. Unitisk, Praha 2001.

23.    Novák A.: Vývoj dětské řeči. Fyziologie, jeho poruchy, diagnostika a léčba. Unitisk Praha 1999.

24.    Pahn J., Pahn E.: Die Nasalierungs – Methode. Verlag Matthias Oehmke, Roggenbin/Rostock. ISBN: 3-9806763-1-5

25.    Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. UK, Praha, 1994

26.    Satalof  R.: Professional VOICE. The Science and Art of Clinical Care. Second Edition. Singular Publising Group, Inc. San Diego – London 1997. ISBN: 1-56593-728-7

27.    Sedláček K.: Základy audiologie. SZN Praha, 1956.

28.    Seeman, M.: Poruchy dětské řeči. SZN, Praha, 1956

29.    Seidner W., Wendler J.: Die Sängerstimme Phoniatrische Grundlagen der Gesangsausbildung. Henschel Verlag Berlin, 1997, ISBN: 3-89487-265-9

30.    Sovák M.: Kmitání hlasivek ve světle laryngostroboskopie. Česká akademie věd a umění, Praha, 1945

31.    Sovák M.: Stroboskopický výzkum hlasové pathologie. Česká akademie věd a umění, Praha, 1945

32.    Syrový V.: Hudební akustika. Akademie múzických umění v Praze, 2003. ISBN: 80-7331-901-2

33.    Škodová E., Jedlička I.: Klinická logopedie. Portál, 2003. ISBN: 80-7178-546-6

Periodika:

Otolaryngologie a foniatrie (za posledních 10 let)

Folia Phoniatrica et Logopedica (za posledních 10 let)

Journal of Speech and Hearing Research (za posledních 5 let)

Journal of Voice (za posledních 5 let)

International Journal of Audiology (poslední 3 roky)

Další doporučená literatura dle domluvy se školitelem.